Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru - SDN SOBANG 1
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

 

Sahabat sdnsobang1.com – Download Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru. Pada kesempatan kali ini admin berbagi artikel terkait Coentoh soal PTS/UTS dari mata pelajaran Bahasa Sunda untuk adik adik kelas V SD/Mi, semoga bermanfaat yah.

 

Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru

Soal PTS/UTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI

Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru. Bagi sahabat yang ingin sekali mempelajari Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI ini, bisa menguduh materi ini di www.sdnsobang1.com dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI.

 

Berikut www.sdnsoabng1.com memberikan Soal UTS/PTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI

PETUNJUK UMUM

1. Tulis namamu di sudut kanan atas

2. Bacalah setiap soal dengan teliti.

3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.

4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

 

I. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c didepan jawaban yang benar !

1. Dihandap ieu, nu kaasup istilah téhnologi nyaéta …

a. Muara              

b. ongkos                   

c. internet                   

d. nganyam

 

2. Kecap anu maké rarangkén ka-an nyaéta …

a. Kalangan         

b. kamalinaan            

c. kalan-kalan            

d. kasurupan

 

3. Kecap lééh saharti jeung kecap …

a. Leyur              

b. beku                                  

c. panas                                 

d. tiris

 

4. Untung anu ti teuleum téh kaburu …

a. Kamiskinan     

b. katulungan             

c. kahujanan              

d. kabeurangan

 

5. Dihandap ieu nu kaasup istilah transportasi nyaéta …

a. Muara              

b. ongkos                   

c. internet                    

d. nganyam

 

6. Geura indit Dén. Kalimah digigir kuduna ditungtungan ku tanda baca …

a. Tanda pananya (?)      

b. titik dua (:) 

c. tanda panyeluk (!)  

d. titik (.)

 

7. Alat komunikasi langsung anu bisa dipaké pikeun nyarita jeung ngadéngékeun caritaan ngaranna …

a. Surat                

b. telepon                   

c. faksimile                

d. pengeras sora

 

8. Saha waé bisa ngaregepkeun sora nu nyarita di studio RRI tina pesawat …

a. Surat                

b. telepon                   

c. radio                                  

d. pengeras sora

 

9. Alat keur nepikeun béja sacara tinulis dina kertas ngaranna …

a. Surat                

b. telepon                    

c. faksimile                

d. internét

 

10. Téhnologi audio visual paranti ningali gambar jeung sorana nyaéta …

a. Handphone     

b. radio                      

c. telepisi                   

d. faksimile

 

11. Salah sahiji conto hasil téhnologi informasi nu modérén dina widang informasi jeung komunikasi nyaéta …

a Surat                

b. bedug                     

c. internet                   

d. kohkol

 

12. Antonim kecap hirupan nyaéta …

a. Hirupkeun       

b. pareuman               

c. paéhan                   

d. haneutan               

 

13. Nia mah jangkung, lamun adina ….

a. Pondok            

b. alit                         

c. panjang                  

d. pendék

 

14. Jalma lian nu imahna padeukeut disebutna …

a. Tatangga           

b. masarakat              

c. kulawarga              

d. dulur

 

15. Lamun gaul jeung jalma nu saluhureun kudu bisa …

a. Ambek            

b. béda                       

c. nyaah                     

d. hormat

 

16. Asik, énjing libur sakola! Kalimah anu dicétak miring kaasup kalimah …

a. Kalimah Tanya

b. kalimah panyeluk  

c. kalimah ajakan       

d. kalimah langsung

 

17. ………, peunteun matématika alus ! kecap nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah digigir nyaéta …

a. Aduh               

b. astagfirulloh           

c. Alhamdulillah        

d. inalillahi

 

18. Anu dimaksud sinonim téh nyaéta …

a. Kecap béda harti                     

b. kecap wancahan    

c. paréntah     

d. kecap saharti

 

19. Kecap panas mun makérarankén ka-an bakal jadi …

a. Kapanasan      

b. panasan                 

c. papanasan              

d. panas-panas

 

20. Kecap wancahan tina comro nyaéta …

a. Oncom  goréng            

b. oncom       

c. oncom dijero                      

d. oncom roti

 

21. Conto ngalarapkeun tanda baca titik dua (:) nu bener nyaéta …

a. Tini : nyarita ”tus, urang dahar yu!”    

b. Usép nyarita “ali : nginjeum buku!”    

c. dadang nitah “riki, baca ieu surat!”

d. yuyun ngomong : “lira, geura saré!”

 

22. Kecap kaparigelan asalna tina kecap …

a. Parigel             

b. parigelan                

c. paparigelan            

d. kaparigel

 

23. Bagian surat nu nuduhkeun tanggal ditulisna éta surat disebutna …

a. Alamat            

b. titimangsa               

c. eusi surat                

d. bubuka

 

24. Poé tadi Dilon disetrap ku ibu guru. Disetrap hartina …

a. Disintreuk       

b. ditakol ku jidar      

c. diciwit        

d. dihukum dihareupeun kelas

 

25. Pa Odi mah sok dagang nasgor. Nasgor wancahan tina …

a. Nasi bogor       

b. nasi goréng            

c. nasi goréngan                     

d. nasi gorolong

 

II. Eusian titik-titik dina kalimah dihandap!

1. Pengki gunana pikeun sosodok …

2. Tukang ngajaga kuburan disebut …

3. Jalma nu remen nulis sastra disebut …

4. Ucing-ucingan mah mening dinu lega, ulah dinu …

5. Kecap sadérék mun make rarangkén hareup para- bakal obah jadi …

6. Sinonim tina kecap kawas nyaéta …

7. Antonim tina kecap anyar nyaéta …

8. Komunikasi téh aya komunikasi saarah, aya ogé komunikasi …

9. Kecap kamahéran  asal na tina kecap …

10. Jelma anu gugur di médan perang sok disebut …

 

III. Jawab pananya-pananya di handap kalayan singget tur merenah!

1. Sebutkeun tilu kecap wancahan !

2. Naon ari paragrap narasi téhjéntrékeun!

3. Jieun kalimah tina kecap paraguru!

4. Sebutkeun tilu alat hasil téhnologi informasi !

5. Susun kalimah dihandap ieu jadi paragraf anu bener !

Aya ogé anu nyebar sacar tinulis – informasi téh hartina béja atawa iber – aya nu nyebar sacara lisan – cara nyebarna informasi beda-beda


Bagi sahabat yang membutuhkan file .doc Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester Ganjil Terbaru, sebagai bahan referensi, silahkan unduh melalui tautan link dibawah ini:

 

Demikianlah informasi yang bisa www.sdnsobang1.com bagikan, mudah-mudahan dengan adanya Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih sdauh berkunjung.  


= Baca Juga =Posting Komentar untuk "Soal PTS/UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD/MI Semester Ganjil Terbaru"